Kereső
Dátum / Névnapok
Napi ige

"Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent." (Kol 3,14)

 

 

 

Hitvallás

A HEIDELBERGI KÁTÉ  RÖVID MAGYARÁZATA

1. kérdés: Annak a keresztyén embernek a hitvallása ez, aki önmagát teljesen az ő Urára bízza, életében- halálában benne reménykedik, és hiszi, hogy Isten mindent javára cselekszik.

2. kérdés: E kérdés alapján a Káté három részére tagolódik: az első az ember nyomorúságáról (bűnös állapotáról) szól, a második az ember megváltásáról, a harmadik pedig a hálaadásról.

 

A. „Bűnös vagyok, nem tagadom.”

3. kérdés: Isten törvénye - mint egy tükör - megmutatja a mi igazi lelki arcunkat: bűneinkkel, hibáinkkal együtt.

4. kérdés: Jézus Krisztus a nagyparancsolatban foglalta össze a törvény követeléseit. Eszerint a törvény betöltése a szeretet Isten és embertársaink iránt. A kettő elválaszthatatlanul összetartozik.

5. kérdés: Azonban a szeretet törvényével szemben megmutatkozik a mi tehetetlenségünk. Minket nem a szeretet, hanem a gyűlölet jellemez. Tapasztalataink is ezt igazolják.

7. kérdés: Romlottságunkra magyarázatot keresve a Káté a bűnesetig megy vissza, és azt tanítja, hogy mindannyian bűnben fogantattunk és születtünk (eredendő bűn = velünk született bűn). Első szüleink bűnét mi is mindegyre megismételjük.

8. kérdés: Teljes valónkban megromlottunk, nincs bennünk semmi jó. Minket csak Isten Szentlelke tehet igazzá, jóvá, tisztává.

10. kérdés: Isten haragszik a bűnre (a bűnöst szereti!), az engedetlenségre, s azt igazsága szerint megbünteti (úgy, ahogy az igaz bíró sem hunyhat szemet). E felelet szerint kétféle bűn van és kétféle büntetés.

 

B. „Megváltva, megváltva!”

12. kérdés: Isten igazságának meg kell fizetnünk: minekünk vagy másnak helyettünk.

13 - 14. kérdés: Bűneink adóssága napról napra nő, és a teremtmények közül senki sem vállalhatja magára a mi bűn- terhünket. Nem is tudná elhordozni.

15 - 18. kérdés: Olyan közbenjáróra (értünk kiálló, velünk helyet cserélő személy) van szükségünk, aki igaz ember és igaz Isten is egyben. Ez a közbenjáró a mi Urunk Jézus Krisztus, akit Isten rendelt Megváltónkul.

19. kérdés: Erről tanúskodik Isten egész kijelentése, az Ószövetség tanítása és vallásos gyakorlata, az evangélium örömhíre, de legfőképpen a testté lett Isten Fia.

21. kérdés: Az igaz hit biztos ismeret (tudom, mit hiszek) és szívbeli bizodalom (tudom, kinek hiszek). A kettőből engedelmesség származik.

22- 24. kérdés: Hitünknek „alaptételei”, legfontosabb igazságai az apostoli hitvallásban vannak összefoglalva. A következő kérdések az ún. krédóban foglaltakat értelmezik.

Az apostoli hitvallást (apostolicum) a niceai zsinaton fogadta el az egyetemes egyház Kr.u. 325 - ben.

25. kérdés: Isten hármas egységéről szóló bizonyságtétel ez. Az egyháztörténelem során sok vitára okot adó bibliai igazságot egy képpel, hasonlattal próbáljuk szemléltetni: a Nap, a Nap sugara és annak melege a napnak három megkülönböztethető megjelenési módja, mégis egy és elválaszthatatlan valósága.

AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA

Istenről, a mi teremtőnkről

26. kérdés: Isten teremtő és gondviselő Úr. Fia által mennyei Atyánk is, aki szeret minket, hatalmával megvéd. Ezért bízhatunk benne minden körülmények között.

27. kérdés: Isten a teremtett világot nem hagyja magára: gondot visel róla. A világ menetét, s benne életünk folyását nem a véletlen (vaksors) irányítja, hiszen minden az Isten kezében van. Semmi nem történik az Ő atyai akaratán kívül.

28. kérdés: Ez a hit bennünket a nehézségben türelmesekké, a boldogságban hálásakká, a jövőre nézve pedig reménykedőkké tesz.

 

Krisztusról, a mi megváltónkról

29. kérdés: A Jézus név azt jelenti: Üdvözítő. Egyedül csak általa lehet üdvösségünk. Üdvösség = mennyei öröm, Istennel való teljes közösség.

31. kérdés: a Krisztus név Felkenetet jelent. Isten kente (hatalmazta) fel őt: 1 – prófétánkká, 2 - főpapunkká, 3 - és királyunkká. Ezért beszélünk Krisztus hármas tisztségéről.(Az Ószövetségben a prófétákat, a főpapokat és a királyokat kenték fel szentelt olajjal. Ez egyben Istentől kapott megbízatást is jelentett.)

32. kérdés: Nekünk, akik Krisztus tagjai vagyunk, szintén hármas tisztségünk van: prófétai, papi és királyi. (Lásd a felelet felosztását.)

33. kérdés: Krisztus Isten egyszülött fia, mi „fogadott” gyermekei vagyunk Istennek, Krisztus által.

34. kérdés: Krisztus a mi Urunk (Úr = aki rendelkezik velünk), mert drága vérén váltott meg minket, így az ő tulajdonai vagyunk, és neki tartozunk engedelmességgel.

36. kérdés: Krisztus szentséges fogantatása az ő ártatlanságát, bűn–nélküliségét bizonyítja.

37. kérdés: Krisztus egész életében szenvedett, nemcsak lelkében, testében is. Szenvedésével szerzett számunkra engesztelést (bocsánatot) Isten előtt.

39. kérdés: Krisztus a legnagyobb átkot, bűneink átkát vette magára.

40. kérdés: Krisztus halála váltság–halál volt. MIATTUNK, HELYETTÜNK, ÉRETTÜNK fizetett meg.

42. kérdés: A mi halálunk nem bűneink büntetése. Általmenetel….

44. kérdés: Az apostoli hitvallásnak ez a mondata biztatás számunkra a legnagyobb nyomorúságban is, ugyanis a mi Urunk a legnagyobb kísértéseket hordozta el, hogy minket megszabadíthasson.

45. kérdés: Krisztus feltámadásának három haszna van: 1- ő legyőzte a halált, 2- az ő hatalma minket is új életre tud támasztani, 3 - feltámadása a mi feltámadásunk záloga, biztosítéka.

46-47. kérdés: Krisztus test szerint a mennyben van, de ígérete szerint kegyelme és Szentlelke által velünk marad mindvégig.

50-51. kérdés: Krisztus, a mi Urunk, az Anyaszentegyház Feje. Tőle kapjuk a mennyei ajándékokat (szeretet, hit, békesség), s ő a mi védelmezőnk és megtartónk.

kérdés: Mi mindenkor reménységgel várhatjuk Jézus visszajövetelét, mert ő örök üdvösséget ajándékoz nekünk. (Ez az ő kegyelmes, felmentő ítélete).

 

Szentlélekről, a mi megszentelőnkről

53. kérdés: A kérdés a Szentlélek isteni méltóságáról és áldásairól tesz bizonyságot.

54. kérdés: Isten Fia minden időben, minden nép közül Szentlelke által az igaz hitben egységes („higgy az Úr Jézus Krisztusban!”), örökéletre elválasztott sereget gyűjt. Ez a sereg, mely most itt a földön él, az Anyaszentegyház. Hinnünk kell, hogy Isten választott népéhez – hit által Krisztushoz ragaszkodván - mi is hozzátartozunk.

55. kérdés: Isten gyermekei Krisztusnak tagjai, így egymásnak is testvérei kell hogy legyenek. Ez a tény egymásért való szolgálatra kötelez mindannyiunkat.

56. kérdés: Isten, Krisztus elégtételért, minden bűnömet teljesen megbocsátja, és engem megajándékoz az ő igazságával.

57. kérés: A feltámadás ígérete nemcsak lelkemre vonatkozik, hanem testemre, hiszen Krisztus mind testünket, mind lelkünket (egész valónkat) megváltotta. Feltámadott testünk az ő dicsőséges testéhez lesz hasonló.

58. kérdés: Az örökélet már itt elkezdődik számunkra, és az Isten országában jut teljességre. A hála és öröm állapota lesz az.

59 - 60. kérdés: Egyedül a Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg Isten előtt, és lehetünk az örökélet részesei.

 

A sákramentumokról

65. kérdés: A hit a Szentlélek Istentől származik, aki az evangélium (ige) és sákramentumok (szentségek) által munkálja azt bennünk.

66. kérdés: A sákramentum latin eredetű szó, jelentése: szentség, szent titok. A sákramentumok - mint látható jegyek és pecsétek - ugyanazt hirdetik nekünk, mint az evangélium. Látható Igének is szoktuk őket nevezni. Isten a mi hitünket akarja erősíteni általuk.

68. kérdés: A sákramentumoknak három sajátos jellemzője van (református tanításunk szerint): 1- Krisztus rendelte (szereztetési Ige), 2 - külső jegy ábrázolja ki (víz, kenyér és bor), 3 – az üdvösség ígérete kötődik hozzájuk. Ennek alapján két sákramentumot ismerünk: a keresztséget és az úrvacsorát. A katolikus egyház hét sákramentumot tart számon.

69. kérdés: A keresztség vize Krisztus vérére utal. Amiképpen a víz lemossa a külső szennyet, úgy tisztít meg bűneinktől a Krisztus áldozata.

72. kérdés: Bár a keresztségben Isten drága ígéreteit kapjuk, a keresztség önmagában nem elég. Személyes hitre kell eljutnunk.(Lásd a keresztelés alkalmával feltett kérdéseket).

74. kérdés: Krisztus a kisgyermekért is meghalt, ők is Isten szövetségéhez tartoznak, a keresztelés parancsa rájuk is vonatkozik.(Az első keresztyének is gyakorolták a gyermekkeresztséget. Pál apostol pl. a filippibeli börtönőrt „háza népével együtt” keresztelte meg. Az ószövetség idején nyolcnapos korukban metélték körül a fiúgyermekeket.

75. kérdés: Az úrvacsora kenyere és bora a Krisztus kereszten bemutatott áldozatára utal. Amiképpen magunkhoz vesszük az úrvacsora jegyeit, s azok valósággal táplálják a mi testünket, úgy részesülünk lélek által Krisztus áldozatának javaiban.

81. kérdés: Az úrvacsorához járulóknak őszinte bűnbánatot kell tartaniuk, bízva Isten megigazító kegyelmében, és törekedniük is kell arra, hogy hálából életünket megjobbítsák.

83. kérdés: A kulcsok hatalma – amiről az Újszövetség beszél – az evangélium hirdetését és az evangéliumi alapokban álló egyházi fegyelem gyakorlását jelenti. A kulcsok hatalma az egyház Fejének, Jézus Krisztusnak az egyházban való uralmát mutatja.

 

C. „Hála tölti be szívemet.”

86. kérdés: A jócselekedetnek hármas szükségességéről beszél ez a kérdés. Először is azok - mint Isten iránti hálánk megnyilvánulásai - természetes velejárói keresztyén életünknek. Másodszor a mi hitünknek igazolói (önmagunk előtt is). Harmadsorban: jócselekedeteink által bizonyságot teszünk másoknak Krisztusról.

87. kérdés: Isten Igéje világosan tanítja, hogy akik nem hagynak fel istentelen, hitetlen életünkkel, nem nyerhetik el Isten kegyelmét.

88, 89, 90. kérdés: Az ember megtérése két „lépésben” történik. Az ó ember megöldöklése a bűnbánatot, az Istenhez fordulást jelenti, az új ember megelevenítése a megszentelődést, Isten kegyelmi munkájának kibontakozását, szeretetben járó életet.

91. kérdés: A jó cselekedetek kritériumait egyedül Isten Igéjéből ismerhetjük meg.

 

A tízparancsolat

93. kérdés: A tíz parancsolat (dekalógus) első négy rendelkezése Isten iráni engedelmességünkre figyelmeztet, a következő hat embertársainkkal kapcsolatos kötelességeinkről beszél.

94. kérdés (I.): „Idegen isteneknek” számít minden személy, dolog, hit, elképzelés, akit/amit Isten fölé helyezek, amibe/akibe végső reményemet vetem. A Káté említ is néhányat: babonáskodás, varázslás, emberek (szentek) imádata. A sort folytatni lehet …

96. kérdés (II.): „Faragott kép” minden emberi kéz és ész által létrehozott alkotás, eszme, amit istenítek, vagy az igaz Isten kiábrázolásaként tisztelek.

99. kérdés (III.): Isten nevének káromlása (de fölösleges emlegetése is) a tízparancsolat megfogalmazása szerint az egyik legsúlyosabb, kikerülhetetlen büntetést maga után vonó vétek. Sajnos népünk körében nagyon elterjedt ez a bűn.

103. kérdés (IV.): A héber „sabbáth” nyugalmat jelent, utalva a teremtés csodálatos művének befejezésére. Isten azt akarja, hogy ne feledkezzünk el róla, Teremtőnkről, emlékezzünk áldásaira, időt szánjunk Igéjének hallgatására. A Káté tanítása szerint a bűn cselekvésében minden nap nyugalmat (szünetet) kell tartanunk, és az üdvösség örömében minden nap ünnepelnünk. A keresztyén egyház nagy része a sabbáthot az Úr napján (feltámadás napján) ünnepli.

104. kérdés (V.): A szülők tisztelete – ez az egyetlen parancsolat, amihez ígéret kapcsolódik – az első az embertársakra vonatkozó rendelkezések között. Szüleink, nevelőink jelentik a kapcsolópontot embertársaink fele. Gyengeségeiket is gyermeki tisztelettel kell elhordoznunk.

105. kérdés (VI.): A ne ölj parancsolatában Isten nemcsak a gyilkosságot, az emberi élet kioltását tiltja, hanem már annak gyökerét: a haragot, gyűlöletet is. „Aki gyűlöli atyjafiát, méltó az ítéletre” - tanítja Jézus … Megfontolandó az abortusz kérdése is …

108. kérdés (VII.): Korunk liberális szellemisége a szabad szerelmet, a nyitott kapcsolatokat propagálja. Isten parancsolata a tiszta, felelős életet állítja példaként elénk, „mind a szent házasságban, mind azon kívül.”

111. kérdés (VIII.): A nyolcadik parancsolat pozitív megfogalmazását találjuk itt. Ne lopj, sőt inkább munkálkodj felebarátod javára, testi-lelki előmenetelére.

112. kérdés (IX.): A hamis beszéd, hazugság, rágalmazás, stb., a nyelv bűnei. A Káté változatos kifejezései arra utalnak: nagyon elterjedt, sokrétű bűnről van szó. Jó lenne mindenkinek szívébe vésni az utolsó mondatot: felebarátom tisztességét és jó hírnevét tőlem telhetőleg megoltalmazzam és előmozdítsam. (Tanuljunk meg jót mondani egymásról!)

113. kérdés (X.): Káténk a tizedik parancsolatot úgy értelmezi, mint az egészre vonatkozó összefoglalást: ne kívánjam (gyűlöljem) a bűnt, hanem kövessem az igazságot (gyönyörködjem abban.)

 

Az imádságról

116. kérdés: Az imádság „lelki párbeszéd”, amelyben hálát adok Istennek, és reá figyelő szívvel kérek Tőle mindent, amire szükségem van.

117. kérdés: A helyes imádság feltétele: alázattal, de teljes bizalommal fordulok mennyei Atyámhoz.

118. kérdés: Minden testi, lelki kérésemet Isten elé vihetem.

 

A Miatyánk

120-127. kérdés: Istent „mi Atyánknak” szólítjuk, mert Krisztusban gyermekei lettünk, és e lelki család tagjaiként imádkozunk Hozzá. A Miatyánk első három kérése Isten dicsőségének kibontakozására vonatkozik: (szenteltessék meg a te neved: segíts, hogy dicsőségedre éljünk/, jöjjön el a te országod: valósítsd meg üdvözítő akaratodat köztünk és általunk is/, legyen meg a te akaratod: taníts minket szent akaratod cselekvésére):,

az utolsó három kérés a mi testi-lelki szükségeinkre: (mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma: viselj gondot földi életünkről, ments meg a kicsinyhitű aggodalmaskodástól/,

bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is …Krisztusért vedd el bűneink terhét, és segíts Lelked által, hogy mi is megbocsássunk egymásnak/,

ne vigy minket kísértésbe: őrizz meg hatalmaddal minden gonosztól, mindenféle testi-lelki kísértéstől, hogy megálljunk a hitben, a Tieid maradjunk.)

128. kérdés: Isten nekünk minden jót (jó = üdvösségünkre szolgáló) meg is akar, meg is tud adni. Egyedül az övé a dicsőség. Soli Deo gloria.

129. kérdés: Az ámen nem azt jelenti, hogy vége van, ellenkezőleg, hogy valami elkezdődik: Isten kegyelmének munkája, áldásainak kiáradása az életemben.

Adja Isten, hogy konfirmálásotok is ilyen ÁMENNEL végződjék, folytatódjék!!!

www.bergenyei-reformatus-egyhaz.ro © Minden jog fentartva.