Cover image

Mezőbergenyei Református Egyházközség

" Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. "

(Zsid 13,8)

Kereső

Heti ige


" Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. "(Zsid 13,8)

1 János 3, 1-12 (újévi – 2019. jan. 1.)

Hétről-hétre


2022.05.2

Domahidi Béla

"1 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. 2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. 3 Ezért aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. 4 Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. 5 Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. 6 Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. 7 Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. 8 Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. 9 Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. 10 Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. 11 Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, 12 nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak."

   „Az új év azt jelenti, hogy 365 naponként a régi évszámhoz hozzáadunk még egyet.” Valóban a természetben, a csillagászatban semmi nem jelzi, hogy éppen ezen a napon történne valami ugrás, változás.  Egy konvenció, közmegegyezés, hogy éppen ettől a naptól kezdve írunk új évet  … Az viszont tény, hogy telnek napjaink és éveink, és ha van egy ilyen pillanat, amikortól új évszám lép érvénybe, akkor jó számot vetni, elgondolkodni: milyen úton jöttünk és milyen úton haladunk tovább, mit végeztünk el, és hogyan kell élnünk, hogy küldetésünk megvalósuljon.

  Egy jól ismert igeszakaszt hallottunk, amelynek üzenete mindig időszerű. Karácsonykor is hallottuk igefelolvasásként. Egy a szívből feltörő vallomással kezdődik: Lássátok, milyen nagy szeretet tanúsított irántunk az Atya. Hát nem drága hír ez? Nem biztató, hogy ezzel a jó hírrel kezdhetjük új évünket? Azzal az evangéliummal, hogy Isten szeret, sőt: nagy szeretetet mutat irántunk. Ezt meg is bizonyította egyszülött Fiában. Nem a vak véletlenek fele indulunk, nem a bizonytalanságba - külsőképpen sok bizonytalansága lehet személyes, közösségi életünknek, ennek a világnak -, hanem Isten szeretete fog hordozni. (Egy kínai keresztyén gondolatát hallottuk az este … Egy angyal állt az új év kapujában, és azt mondtam neki: adj nekem világos, jól kiszámított utat ebben a bizonytalanságban, ami rám vár. Az angyal azt mondta: tedd inkább kezed az Isten szerető kezébe, és engedd, hogy ő vezessen: biztosabb ez, mint akármilyen előkészített út”.)

  Isten szeretete alapján, Krisztus megváltó kegyelme alapján Isten gyermekei vagyunk. Sokan megörülnének annak, ha kiderülne: a világ egyik leggazdagabb emberének a rokonai, hatalmas földi vagyon örökösei. Nagy hír lenne! Bill Gates minden bevallott: a bergenyei xy – nagyapja törvénytelen kapcsolatából származó - unokatestvére. Az egész falu tűzbe jönne. Beruházások, az életminőség megváltozása…

De nem nagyobb dolog ennél az, hogy mi mindnyájan Isten örökkévaló, minden törvénytelenségünket eltörlő kegyelme révén, az egyszülött Fiú érdeméért az ő gyermekei, Krisztus örököstársai lehetünk. Eláll a lélegzetünk e kijelentés hallatán! Ez a mi legnagyobb gazdagságunk, reménységünk, legfőbb vigasztalásunk.

   János jelzi, hogy a világ nem ismeri, nem érti ezt a hitbeli igazságot. De nekünk tudni kell. Lehet részünk bántásban, akár üldözésben is – mint az első keresztyéneknek -, de ezt a bizodalmat senki el nem veheti tőlünk. Egy mártírnak vagyont ajánlott fel az egyik helytartó, ha megtagadja a hitét, ellenkező esetben kínos halál vár rá. A fogoly azt kérdezte: tudsz-e többet adni, mint az én Atyán, akié az ég és a föld, tudsz-e nagyobb örömet kínálni, amint amit az én Megváltó Uram szerezett meg számomra. Ha megtagadom szeretetét, semmim sem marad, még ha az egész világ az enyém lesz is.

   Még nem lett nyilvánvalóvá. Mintha valami bizonytalanság fogalmazódna meg ebben. Itt azonban arról van szó, hogy bár földi életünk az üdvösség ígéretét hordozza, de nem mutatja még annak teljességét Tudjuk, hogy Isten Krisztusban örök életre rendelt, de annak fényét olyan sok minden elhomályosítja ebben az életben: bűn. Baj, betegség, nyomorúság.

De vallanunk kell: a pokol hatalma is Isten megtartó tervét viszi előbbre. Hasonlók leszünk őhozzá … olyannak fogjuk látni. Ha megvan ez a csodálatos ígéretünk (nagyobbat el sem tudunk képzelni), akkor már most törekednünk kell, hogy Krisztus vonásait, indulatát hordozzuk. Bennünk Jézus akar jelen lenni családban, munkahelyen. Óriási megbízatás ez! (Ha jelen lesz, akkor fogunk megerősödni).

    A bűn eltorzítja Krisztus magunkra öltött ábrázatát. Amikor harag, gyűlölet, rosszindulat, önzés, hamisság van bennünk, van a tekintetünkben, az arckifejezésünkön, akkor nemcsak egymás ellen, hanem az ő szeretete ellen cselekszünk. Ez a bűn. Ez a törvényszegés. Tudjuk, Krisztus egyetlen törvényt hagyott nekünk: a szeretetét. Az új év lelki sikere ezen múlik: családokban, rokonságban, szomszédok, barátok kapcsolatában a szeretet fog-e uralkodni, vagy az önzés, gyanakvás, versengés …

   Van egy nehéz mondat az igerészben: aki benne marad, nem vétkezik. Úgy értem én, hogy ha Krisztusban maradok, akkor az ő tökéletes igazsága, szeretete azonnal jóvá teszi vétkeimet. Nem biztos, hogy jó a hasonlat: pl. egy számítógépről akkor lehet mondani, hogy soha nem merül le, ha az áramforrással összeköttetésben marad. Közben folyamatosan merül … de ez pótlódik. Sajnos, Istentől elfordulván, sokszor elsötétedik az életünk. János megismétli ezt a gondolatot: aki Istentől született, az nem cselekedheti a bűnt. Isten szent, ha tőle származunk, akkor nem lehet közünk a bűnhöz. Valaki így fogalmazott: Isten Lelke által újjászületve a Krisztus génjeit hordozzuk, és azok a szeretetre indítanak minket. Ne tegyünk hát krisztusi természetünk ellen!

   A Krisztushoz tartozásnak, a vele való az élő kapcsolatnak a következménye, kihatása az igazság cselekvése. Isten előtt igaz az, ami jó, ami szeretetből van.  János nagyon találóan fogalmaz: az igazság cselekvése. Nemcsak ismerete, elméleti boncolgatása. Az igazság cselekedve válik valósággá. A szeretet gyakorolva lesz áldás. Nem elég, ha a szülő csak mondja, de még az sem, ha a szívében érzi, hogy mennyire szereti a gyermekét: ezt a szeretet tenni kell. Törődésben, nevelésben, gondoskodásban.

A bűn az ördögtől van, az ördög „ajándéka”. És az is – minkét az igazság, a szeretet – cselekedetekben nyilvánul meg. Lehet, jónak tűnik, kívánatosnak, nagyszerűnek látszik valami, de ha nem Isten akarat szerinti, akkor a gonosz megnyilvánulása.

   Hallottunk egy valóban biztató, nagy horderejű kijelentést: Azért jelent meg az embernek Fia… Krisztus azért jött, azért született, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, hogy megmutassa, életével bebizonyítsa, hogy győzelmet vegyen. A bűnnel való harcunkban ehhez a Krisztushoz kell odaforduljunk, odacsatlakozzunk. Ő erősebb. Az ő szeretete nagyobb minden gonoszságnál, az ő igazsága legyőz minden hamisságot, az általa szerezett élet diadalmaskodik minden halál fölött. Ne felejtsük kísértéseinkben!

   János megfogalmazza a jó és a rossz közti különbség axiómáját. Fontos lesz ebben az évben is: döntéseinkben, elhatározásainkban ezt szem előtt tartani. Uram, adj erőt, hogy a jót kövessem, adj bátorságot, hogy a rosszat legyőzzem, és bölcsességet, hogy a  kettő között különbséget tudjak tenni. Van út, mely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet (Péd 16,25). (Saját igazságértelmezése szerint – tudjuk -, mindenkinek igaza van, ezen kár is vitatkozni). Ám az ige összekapcsolja az igazságot a szeretettel, összekapcsolja a Krisztus személyével.

   Az az üzenet, az  a parancs, ami kezdettől fogva van, ami tehát Isten lényéből származik, ami érvényes volt, érvényes marad, az, hogy szeressük egymást. Ezen áll vagy bukik hitünk, megmaradásunk. Isten segítsen, hogy ebben az évben is Krisztust kövessük, szeretetének áldott eszközei legyünk! Ámen.     

 

Mennyei Atyánk, örökkévaló Istenünk, téged áldunk az új esztendő első napján, ezen az ünnepi alkalmon a gyülekezet közösségében, és megköszönjük, hogy nagy irgalmadból megtartottál minket ezidáig. Köszönjük az utat, amin eddig vezettél, minden áldásodat, amiben részeltettél. Hálát adunk megújult templomunkért, és téged kérünk, hogy tedd ezt a hajlékot a te Igéd megszólalásának helyévé, add, hogy az itt egybegyűlők erőt merítsenek, békességet találjanak, vigasztalást nyerjenek, és megújuljanak a reménységben, a Krisztus Jézusban való hitben.

   Hálát adunk a drága örömüzenetért, amit ma először meghallottunk: hogy te végtelen szeretettel vagy irántunk. Ezzel a szeretettel küldted el egyszülött Fiadat, váltottál meg minket, tettél gyermekeiddé, ebben a szeretetben hordozol és őrzöl meg az üdvösségre.

Segíts, mennyei Atyánk, hogy Krisztus vonásainak, indulatának, jóságának a hordozói legyünk. Ebben az új évben egyre inkább hasonlókká legyünk hozzá, és általa tudjuk legyőzni a bűnt, a rosszat, gyűlölködést, haragot, kicsinyes indulatainkat, és tudjunk a szeretet, a békesség követői, cselekvői, megvalósítói lenni.  Így gazdagodjék közösségünk, minden család, mindenki személyesen a te áldásaidban, növekedjünk megtartó kegyelmedben. Így legyen reményteljes a jövendőnk.        

   Köszönjük, Krisztusunk, hogy te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsad, és győzelemre juttassad életünkben, közösségünkben szeretetedet, irgalmasságodat, jóságodat. Taníts úgy élnünk, hogy te légy az út, az igazság és az élet számunkra!

  Mennyei Atyánk, adj erőt nekünk ebben az évben is, hogy vállaljuk, felvegyük, amit reánk bíztál, adj erőt, hogy letegyük, amit elveszel tőlünk! Segíts munkánkban, adj jó előmenetelt a jóban! Őrizd egyházunkat, népünket, munkáld megmaradásunkat, munkáld köztünk az egyetértést, és adj nekünk engedelmes szívet a szeretetre, a szolgálatra!

   Könyörülj betegeinken, te tudod, kiknek van a legnagyobb szükségük gyógyító, bátorító szavadra, megváltó szeretetedre! Imádkozunk asszonytestvérünkért, akinek a betegség súlyos keresztjét kellett felvennie, könyörülő, életet adó irgalmadba ajánljuk őt és szeretteit. Imádkozunk a gyászolókért, vigasztald őket támogató kegyelmeddel, az üdvösség reménységével. Segítsd a bajok, küzdelmek között levőket, a bűn kísértésével viaskodókat, és mindnyájunkat tégy gazadaggá a szeretetben! Így áldd meg esztendőnket Jézus Krisztusért! Ámen.